Blogg

Högre krav på enskilda avlopp

Fastighetsägare vars villor eller sommarstugor är placerade utanför det kommunala avloppsnätet har idag högre krav på sig än tidigare. Förut har det varit lite si och så med den frågan och genom tydligare krav och regler så vill man komma åt försurning och minska på miljöpåverkan. Vilket, givetvis, är bra – men där också privata fastighetsägare tvingas ta kostnader för att förbättra enskilda avlopp och nå upp till ett godkännande för dessa.

I grund och botten så handlar det om någonting positivt. Ska vi kunna efterlämna en frisk planet till kommande generationer så krävs det uppoffringar i alla led. Enskilda avlopp är ett exempel på där man, genom att ställa högre krav, kan minska på påverkan på miljö och klimat. Det handlar om ganska små uppoffringar dessutom – och inte alls så höga kostnader som många tar för givet på förhand. Genom ganska små medel kan man faktiskt nå väldigt bra lösningar vad gäller både rent vatten och ett väl fungerande avloppssystem.

Det stora frågetecknet gäller vilka regler som egentligen finns. Tyvärr så finns inget enhetligt regelverk i frågan om enskilda avlopp. Varje kommun har egna regler och ställer olika krav på sina invånare. Vilket konkret kan innebära att ett avloppssystem i en kommun kan dömas ut av miljökontoret där, medan ett annat likadant kan nå ett godkännande i en helt annat. Vad gäller för enskilda avlopp i din kommun? Det är bara att kontakta Miljönämnden och kolla. Här kan man definitivt kräva ett tydligare regelverk då detta skulle skapa mindre irritation och dessutom tvinga folk att sluta chansa.

Markarbetet viktigt vid enskilda avlopp

Det finns olika typer av enskilda avlopp och vilket som bäst lämpar sig i exempelvis din sommarstuga är omöjligt att svara på. Här måste du kontakta en specialist som gör en undersökning av hur dina förutsättningar ser ut samt vilka behov ni har. I vissa fall kan en markbaserad lösning fungera, i andra så kan ett minireningsverk vara den lösning som rekommenderas och i ett tredje fall så kan ett BDT-avlopp vara ett alternativ som leder till ett godkännande. Rådet är att du alltid tar professionell hjälp i detta och att du utgår från de direktiv du fått av Miljönämnden.

Ska man peka på en viktig punkt där du kan påverka så handlar det om markarbetet. Se till att anlita ett företag som har goda referenser och vitsord vad gäller enskilda avlopp. Ta in offerter för arbetet och få en bättre bild av kostnaden. Men, rådet är att du väljer erfarenhet och kunskap snarare än billigaste lösningen. Enskilda avlopp och markarbetet inför sådana projekt måste ske på ett fackmannamässigt sätt – baserat på hur just dina förutsättningar ser ut. Det handlar om en investering.