Blogg

Anlita geotekniker vid köp av markområde

Om ditt företag har för avsikt att köpa en tomt för exploatering, är det viktigt att veta markens tillstånd. Anlita ett företag med kompetenta geotekniker.

Du är anställd som byggchef på ett större fastighetsbolag. Din företagsledning står i begrepp att köpa ett större markområde. Avsikten är att bygga upp en industripark, där ett stort antal mindre företag ska bli hyresgäster. Deras verksamhet kommer att vara blandad och några kommer sannolikt ha tillverkning av livsmedelsprodukter.

Du har fått i uppdrag att undersöka markområdet och dess status. Finns det jordlager som kräver pålning och stabilisering före byggstart? Finns det några kontaminerade jordmassor och hur är det beställt med grundvattnet? Du vet redan att det har funnits en nedlagd avfallsanläggning med deponi inte så långt ifrån området. Kan grundvattnet innehålla giftiga ämnen?

Geotekniker gör en noggrann analys av mark

Du känner ditt ansvar men kan ingenting om geoteknik. Men sådan expertis finns och exempelvis kan du anlita geotekniker från Sitowise. Ett sådant konsultföretag tar fram kartor som visar vilka verksamheter som tidigare funnit på området. De tar fram grundläggande geotekniska underlag som en konstruktör behöver för ett byggprojekt. Företaget har lång erfarenhet från olika undersökningar av orörd mark, tomter i stadsområden och vatten.

Du får en beskrivning av markområdet och hur det ser ut under ytan. Företagets geotekniker gör en riskbedömning och föreslår åtgärder för att stabilisera marken. De gör analyser av jordmassor och de bedömer risken för framtida sättningar som kan komma att påverka byggnaderna. Konsultföretagen kan också delta i hela byggprocessen fram till att projektet slutförts.