Kategori: Anläggning & entreprenad

När du behöver byggnadssmide

Grunden är viktig i alla byggnader. Stål är ett bra material som fyller sin funktion i en stomme och med byggnadssmide kan du uppnå ett perfekt resultat.

En tålig och välbyggd stomme är grunden i de flesta byggprojekt. Utan stomme – inget hus. Men för att vara säker på att stommen står pall över åren gäller det att bygga den i ett tåligt material. Stål, till exempel. Detta material klarar tidens tand med bravur.

Ofta krävs det en unik konstruktion för att få ett hus att vara riktigt välfungerande och eftersom verkligheten inte alltid överensstämmer med en riktning kan en konstruktion ibland behöva modifieras. Ett sätt att göra detta på är med byggnadssmide. Denna teknik ser till att stommen blir exakt vad den behöver vara.

Med byggnadssmide kan man möta de allra flesta behov

För att veta att en konstruktion verkligen är bra är det viktigt att den är CE-märkt och uppfyller alla EU-krav. Dessutom är det viktigt att byggnaden tar hänsyn till alla krav som finns kring hälsa, säkerhet och miljö för att på riktigt få kallas hållbar. Detta är inget bekymmer för en firma som sysslar med pålitligt byggnadssmide.

Det finns fler användningsområden för byggnadssmide än bara stålstommar. Med hjälp av denna teknik går det också att tillverka flertalet praktiska saker. En robust och pålitligt gallerdörr som skyddar mot inbrott, till exempel. Smeden med kunskap kring byggnadssmide kan enkelt ta fram en dörr som på alla sätt passar kundens behov av skydd och även se till att specialanpassa dörren så att den passar perfekt.

Learn More

Anlita geotekniker vid köp av markområde

Om ditt företag har för avsikt att köpa en tomt för exploatering, är det viktigt att veta markens tillstånd. Anlita ett företag med kompetenta geotekniker.

Du är anställd som byggchef på ett större fastighetsbolag. Din företagsledning står i begrepp att köpa ett större markområde. Avsikten är att bygga upp en industripark, där ett stort antal mindre företag ska bli hyresgäster. Deras verksamhet kommer att vara blandad och några kommer sannolikt ha tillverkning av livsmedelsprodukter.

Du har fått i uppdrag att undersöka markområdet och dess status. Finns det jordlager som kräver pålning och stabilisering före byggstart? Finns det några kontaminerade jordmassor och hur är det beställt med grundvattnet? Du vet redan att det har funnits en nedlagd avfallsanläggning med deponi inte så långt ifrån området. Kan grundvattnet innehålla giftiga ämnen?

Geotekniker gör en noggrann analys av mark

Du känner ditt ansvar men kan ingenting om geoteknik. Men sådan expertis finns och exempelvis kan du anlita geotekniker från Sitowise. Ett sådant konsultföretag tar fram kartor som visar vilka verksamheter som tidigare funnit på området. De tar fram grundläggande geotekniska underlag som en konstruktör behöver för ett byggprojekt. Företaget har lång erfarenhet från olika undersökningar av orörd mark, tomter i stadsområden och vatten.

Du får en beskrivning av markområdet och hur det ser ut under ytan. Företagets geotekniker gör en riskbedömning och föreslår åtgärder för att stabilisera marken. De gör analyser av jordmassor och de bedömer risken för framtida sättningar som kan komma att påverka byggnaderna. Konsultföretagen kan också delta i hela byggprocessen fram till att projektet slutförts.

Läs mer

Entresol – ett smart sätt att bygga ut

Den som har en lokal med högt i tak men för liten golvyta, kan installera ett entresolplan. Kontakta ett välrenommerat företag med stor erfarenhet av entresol.

Entresol är ett märkligt ord, som ändå slagit sig in i det svenska språket trots att det på svenska kan kallas för en mellanvåning. Ibland förekommer benämningen mezzanin, som härrör från den italienska renässansen. Oavsett vad vi kallar det, kan ett entresolplan hjälpa till då en lokal har blivit alltför trångbodd.

Du är fabrikschef i ett företag som expanderat kraftigt, vilket i grunden är positivt. Problemet är att dina lokaler inte längre räcker till. Lagret av inkommande komponenter och färdiga produkter har vuxit. Inte minst till följd av att företaget behöver ett större säkerhetslager.

Entresol – öka ytan utan att bygga ut

Din företagsledning inser problemet och har undersökt möjligheten att flytta till helt nya lokaler. Problemet är att hyran kommer att bli högre och att flytten kommer att ta tid. Att bygga helt nya lokaler i egen regi är inte intressant av finansiella skäl. Du kommer med förslaget att, inuti era befintliga lokaler, bygga ett entresol. Du får i uppdrag att kontakta ett företag som har lång erfarenhet av att bygga entresolplan.

Det företag som du kontaktar kommer på besök. Efter någon vecka får du ett förslag till utbyggnad i 3D-format. Fördelen med entresol är att inga infästningar behöver göras i den befintliga byggnaden. Golvet måste självklart ha tillräcklig bärighet. Ett entresolplan är i övrigt helt fribärande. I de flesta fall behövs inget bygglov. Läs mer om entresol på denna sida: https://www.entresolplan.nu/

Learn More

Brandtätning för din fastighet i Stockholm

Att ordna med brandtätning för dig som har en fastighet i Stockholm kan vara avgörande för alla dem som bor eller hyr en lokal eller bostad i din byggnad.

En trygg brandsäkerhet kan bland annat innebära att det är tätat runt alla rör som går igenom en vägg. Att det är isolerat och tillslutet vid alla slags öppningar och att det inte finns några kryphål för en eld att ta sig ut genom om det nu skulle börja brinna. En brandtätning blir på så sätt ett skydd för framtiden.

En brandtätning utförs i alla de bjälklag som finns på den byggnad det gäller. Man ser över väggar och tak så att de är så isolerade de någonsin kan bli. Tätar där det behövs och går efter de regler som står skrivna i Boverkets regler om brandskydd. Bra att veta är att du inte behöver göra nytt om dessa regler ändras efter du byggt.

Brandtätning är riktigt nödvändigt i Stockholm

Det verkliga ansvaret för att en byggnad har fullgod brandtätning ligger inte bara på den som äger byggnaden. Det gäller även de som bedriver någon form av verksamhet där. Det finns en svensk lag om skydd mot olyckor som beskriver det och där ingår även brandtätning.

Det är alltså för allas säkerhet det ska vara brandsäkert och att brandtätning är utförd på rätt sätt i en byggnad. Du ska se till att dörren har rätt klassning för brand och att det finns gott om utrymme för att ta sig ut om det skulle börja brinna.

Läs mer

Pallställ – säker pallhantering

Ett lager utan pallställ är sällan en säker arbetsplats. Att ställa pallar ovanpå varandra ger ett svårhanterligt lager och det blir risk att pallar rasar.

Ett lagers yta och volym ska utnyttjas optimalt. Truckar måste kunna ta sig fram mellan pallställage och truckföraren måste snabbt kunna lägga in och ta ut varor från pallställen. Och naturligtvis måste pallställen vara säkert utformade med hänsyn till olika pallars tyngd och höjd.

Du har precis blivit anställd i ett företag där lagerhållningen är kaosartad. Företaget har egen tillverkning och lagerhållning av såväl färdiga produkter som inkommande komponenter. Alla pallar står lagrade på ett bottenplan trots att lokalen har en rejäl takhöjd. Din första åtgärd blir att kontakta ett företag som har pallställ som sin specialitet.

Pallställ – hjälp med organisation av lagret

Tillsammans med leverantören av pallställ går ni igenom företagets olika produkter. Hur länge ligger de i genomsnitt på lagret? Vilken höjd har olika pallar? Hur mycket väger pallarna? Ligger alla artiklar på pall? Frågorna kan vara många, men din leverantör har stor erfarenhet från olika branscher och kan komma fram till förslag hur lagret bör byggas upp. Du får ett ritningsförslag för uppbyggnad av lagret.

Du måste naturligtvis se till att era gaffeltruckar har tillräcklig lyfthöjd för det pallställ som kommer att installeras. Leverantören ser till att balkar placeras på rätt nivå i pallställen. Alla dina artiklar ligger inte på pall. Det finns skivmaterial, tunnor och boxar som måste få plats i ställen. Leverantören ser till att pallställen blir skräddarsydda efter ditt företags specifika artiklar.

För att ta reda på mer om pallställ, gå till denna sida: pallställ.net

Learn More

Konstruktionsritning i Västerås är inget DIY-projekt

En konstruktionsritning i Västerås är inget du tar fram själv. Eller i någon annan kommun för den delen. Det krävs nämligen ett riktigt proffs till konstruktör.

Vad är allra viktigast när du bygger ett hus? Vissa skulle direkt svara “att det blir snyggt”. Men det är faktiskt ett riktigt dåligt svar. Det viktigaste är naturligtvis att det är byggt med en bärande konstruktion. Att huset håller, helt enkelt, och inte rasar ihop vid minsta lilla vindpust.

Så hur ska du då kunna veta om huset håller eller inte? På den frågan är svaret: det kan du inte. Åtminstone inte på egen hand. Självklart kan du ta fram arkitektritningar själv, på många olika sätt. Allt från en skiss på en servett till ett färdigt hus i 3D i någon flashig programvara. Men för att ta fram en konstruktionsritning krävs det att du ringer in ett proffs.

Konstruktionsritning ett krav för bygglov

Som tur är finns det många som är proffs på att ta fram en bra konstruktionsritning i Västerås. Dessutom erbjuder de ofta hjälp med bygglovsansökan från kommunen, som kommer gå bra mycket smidigare med en bra konstruktör som avsändare på konstruktionsritningen.

Det gäller nämligen att du kan visa för kommunen att ditt bygge faktiskt är praktiskt genomförbart, för att de ska godkänna din bygglovsansökan. Och de kommer inte låta sig charmas av en fräsig arkitektritning utan att du kan backa upp den med en ordentlig plan och ritning för hur du har tänkt konstruera huset.

Läs mer

Bygga stålhall löser logistikproblem

Att bygga en stålhall som går att anpassa efter verksamheten är smidigt för logistikföretag och lager. Hallarna är ofta anpassningsbara och går att bygga om.

Moderna stålhallar kan i regel monteras snabbt och kunden har stor frihet att anpassa detaljer utefter verksamhetens behov. Fördelen är kombinationen hållbarhet och flexibla lösningar. Lager ska ofta gå att anpassa snabbt och vara robusta för att klara trafiken och den aktivitet som pågår. En stålhall har alla egenskaper som klarar kraven.

Det är även vanligt att vilja kunna hitta skalbara lösningar där det går att bygga ut. Det finns varianter som görs i sektioner vilket underlättar om verksamheten är i expansionsfas och snabbt behöver kunna bygga ut. Underhållet är i regel minimalt och utformningar kan anpassas för att ha kombinerade verksamheter.

Bygga stålhall som håller länge

Det finns höga krav på hållfasthet, framför allt om det rör sig om stålhallar som ska klara tyngre trafik. Genom att arbeta med företag som är experter på att bygga stålhall för olika verksamheter och som har olika referensprojekt är chansen stor att byggnaden ska leva upp till förväntningarna. Det ger garanti på arbetet och slutresultatet.

Stålhallar är inte bara till för lager och transportföretag, det finns stora möjligheter att kombinera med kontor. För lantbrukare erbjuder olika hallar många möjligheter att kunna hitta skalbara lösningar. För lantbrukare är även det minimala underhållet en stor fördel och det krävs inte stora insatser för att hitta bra lösningar som passar verksamheten när det kommer till inredningar.

Learn More

Högre krav på enskilda avlopp

Fastighetsägare vars villor eller sommarstugor är placerade utanför det kommunala avloppsnätet har idag högre krav på sig än tidigare. Förut har det varit lite si och så med den frågan och genom tydligare krav och regler så vill man komma åt försurning och minska på miljöpåverkan. Vilket, givetvis, är bra – men där också privata fastighetsägare tvingas ta kostnader för att förbättra enskilda avlopp och nå upp till ett godkännande för dessa.

I grund och botten så handlar det om någonting positivt. Ska vi kunna efterlämna en frisk planet till kommande generationer så krävs det uppoffringar i alla led. Enskilda avlopp är ett exempel på där man, genom att ställa högre krav, kan minska på påverkan på miljö och klimat. Det handlar om ganska små uppoffringar dessutom – och inte alls så höga kostnader som många tar för givet på förhand. Genom ganska små medel kan man faktiskt nå väldigt bra lösningar vad gäller både rent vatten och ett väl fungerande avloppssystem.

Det stora frågetecknet gäller vilka regler som egentligen finns. Tyvärr så finns inget enhetligt regelverk i frågan om enskilda avlopp. Varje kommun har egna regler och ställer olika krav på sina invånare. Vilket konkret kan innebära att ett avloppssystem i en kommun kan dömas ut av miljökontoret där, medan ett annat likadant kan nå ett godkännande i en helt annat. Vad gäller för enskilda avlopp i din kommun? Det är bara att kontakta Miljönämnden och kolla. Här kan man definitivt kräva ett tydligare regelverk då detta skulle skapa mindre irritation och dessutom tvinga folk att sluta chansa.

Markarbetet viktigt vid enskilda avlopp

Det finns olika typer av enskilda avlopp och vilket som bäst lämpar sig i exempelvis din sommarstuga är omöjligt att svara på. Här måste du kontakta en specialist som gör en undersökning av hur dina förutsättningar ser ut samt vilka behov ni har. I vissa fall kan en markbaserad lösning fungera, i andra så kan ett minireningsverk vara den lösning som rekommenderas och i ett tredje fall så kan ett BDT-avlopp vara ett alternativ som leder till ett godkännande. Rådet är att du alltid tar professionell hjälp i detta och att du utgår från de direktiv du fått av Miljönämnden.

Ska man peka på en viktig punkt där du kan påverka så handlar det om markarbetet. Se till att anlita ett företag som har goda referenser och vitsord vad gäller enskilda avlopp. Ta in offerter för arbetet och få en bättre bild av kostnaden. Men, rådet är att du väljer erfarenhet och kunskap snarare än billigaste lösningen. Enskilda avlopp och markarbetet inför sådana projekt måste ske på ett fackmannamässigt sätt – baserat på hur just dina förutsättningar ser ut. Det handlar om en investering.

Läs mer

Laga sprickor i betonggrund så fort de dyker upp

Ibland uppstår det sprickor. Även i så pass stabila material som betong. Det är alltid en bra idé att låta laga sprickor i betonggrund så fort de visar sig. Annars riskerar du fler problem än så.

Ingen vill ha några sprickor. Inte i sin familj, inte bland sina kollegor och framför allt inte i sin betonggrund. Oavsett vad sammanhanget är har sprickor alltid en sak gemensamt. Och det är att de inte lagar sig själva. Samt att de bara kommer att bli värre om du inte tar tjuren vid hornen och åtgärdar problemet. Ibland uppstår det sprickor på ställen där du inte trodde att det kunde vara möjligt. Som när din bästa vän går bakom ryggen på dig. Eller när du ser att det till synes så ogenomträngliga betonggolvet faktiskt har fått sig en spricka. Du bör laga sprickor i betonggrund direkt.

Att laga sprickor i betonggrund förebygger andra problem

Om du låter en spricka vara och tror att det kommer att lösa sig själv lär du bli ordentligt besviken. Faktum är att dina problem bara kommer att bli värre. Vid händelse av att det har blivit en spricka i betongen handlar det inte bara om att det kan se fult ut. Risken är också att fukt och annat otrevligt kan börja hitta vägar och ta sig igenom sprickorna. Till och med ohyra, som råttor, om du har riktig otur. Lär dig inte den hårda vägen att sprickor i betonggrund bör åtgärdas så fort som möjligt.

Learn More

En stålbro ska vara lätt och hållbar

Det går åt mycket material till en stålbro, och man gör den så stark och hållbar som möjligt, men ändå lätt. Det finns företag som behärskar alla moment, från konstruktion till utförande.

Stålkvaliteter är standardiserade, så man vet ganska väl vad man får när man beställer stål till olika typer av byggnader och projekt. När det gäller speciella konstruktioner som är lite mer krävande, anlitar man ett specialistföretag. Det kan gälla exempelvis en stålbro, som måste hålla för tung belastning, eller tankar och tryckkärl, som ska ha svetsfogar som håller för tryck av olika slag.

Stålbro med stabil konstruktion

Det är ingenjörsarbete att beräkna hållfastheten på en stålbro och att kunna rita upp hur den ska se ut. Som beställare av en stålbro har du mycket att säga till om när det gäller det estetiska. Hur vill du ha din stålbro? Du bestämmer detta i samarbete med det stålföretag du väljer för tillverkningen. Sedan kan du lugnt låta dem tillverka stålbron så att den blir som ni har bestämt. Det är tryggt att samverka med proffs, för man får goda råd och experttips.

Är det någon speciell del av en stålbro du vill beställa, går det lika bra. Du kan lämna bort hela arbetet eller välja ut någon särskild del. Det kan gälla en komplettering eller tillbyggnad.
Känn dig fri att komma med önskemål och bolla idéer med en professionell tillverkare. Det är en rutinerad expert som kan allt om bärande balkar, stödkonstruktioner och diverse materialkvaliteter. Läs mer om stålbro på denna hemsida: stålbro.se

Läs mer