Blogg

Behöver du fukta av ett hus?

Arbetar du med renoveringar? Ibland kan man som renoveringsföretag stöta på fukt och andra sanitära problem. Det gäller att utbilda sin personal så att de lär sig hitta tecken på antingen fuktproblem eller andra skador, som av skadedjur, när de river i hus. Det finns några problem som det gäller att rivningshantverkare känner till och känner igen när de ser vad det är. Vi listar några av dem här.

Radon

Radon är tyvärr det ämne som är svårast att känna igen, då den inte syns eller luktar. Du kan inte känna smaken av den eller hitta den med blotta ögat. Däremot om du kommer till ett hus som är byggt mellan åren 1930-1980, bör du vara medveten om att det är stor risk att det finns radon både i blåbetong som kan finans i huset, i isoleringsmaterialet, under tapeter och mellan vägg och golv. Man bör alltid vara uppmärksam på isoleringsmaterialet och ta en mätare till platsen som kan fastställa om det finns radon i huset.

Asbest

Asbest är egentligen på samma sätt svårt att på egen hand fastställa om det finns i det hus som man ska riva i. Däremot bör man vara medvetne att det i hus som är byggda mellan 1940-1982 finns risk för stora mängder asbest. Vet man att huset är byggt mellan de åren, bör man ta dit någon som kommer och sanerar huset från asbesten. Särskilt gäller detta om huset har eternitskivor på fasaden. Men även inomhus kan det finnas isoleringsmaterial som är gjort av asbest, då man tyckte det var ett så praktiskt byggmaterial och som inte var så lättantändligt.

Fukt och mögel

Annat som kan vara farligt att andas in och som kan ge allvarliga hälsoproblem, är mögel och svampsporer. Många fuktskador brukar ge sig till känna som svarta prickar på väggar, golv eller i taket. Man kan få kondens på stängda utrymmen, som på vinden eller i källaren. Man kan se det på puts som ramlar av fasaden eller inomhus. Det kan lukta fuktigt, eller som fuktig jord, men det är inte alltid som fukten luktar, så det är inget säkert tecken.

Så bör du göra med fukten

Om det är fastställt att det är ett fuktdrabbat hus som du arbetar i, bör du hyra en avfuktare, be en sanitetsfirma komma och ta bort allt mögel, innan du kan göra något annat. Det är nämligen farligt  för en lekman att göra något åt fukten på egen hand.

Learn More

Bra inomhusmiljö i alla hem

Vi har rätt att ställa krav på miljön inomhus. Detta oavsett om det handlar om bostaden, om arbetsplatsen eller om att vistas i ett bibliotek, på ett sjukhus eller i en idrottshall. Detsamma gäller naturligtvis för skolor och förskolor också. Med god miljö menas att man inte ska riskera att bli sjuk och att man ska kunna hålla koncentrationen uppe under en hel dag; något som i sin tur leder oss till en viktig ingrediens i form av ventilationen.

Det ventilationssystem som finns i en fastighet ska fungera och det ska fylla alla funktioner, nå de krav- och leva upp till de gällande föreskrifterna som finns. Om så inte är fallet så måste man vidta åtgärder i syfte att förbättra inomhusmiljön.

Åtgärder som kan innebära ett byte av ventilationssystem eller reparationer och uppdateringar av det befintliga. Hur vet man då att detta ska ske? I Sverige finns det krav på en OVK besiktning.

En OVK besiktning ger tydliga svar

Sedan 1991 så är en OVK besiktning reglerad i lag för fastighetsägare, hyresvärdar och BRF:er. Det innebär att man – på ett givet datum – ska boka in en certifierad funktionskontrollant som går igenom det ventilationssystem som finns och som upprättar ett protokoll där alla eventuella brister sammanställs.

Är bristerna så pass stora så att åtgärder krävs så måste man också ta tag i detta som fastighetsägare – om inte så riskerar man ett kraftigt vite och man kan till och med se att delar av fastigheten stängs av. Det vill man inte.

Vi ska även tillägga att en OVK besiktning kan ge ekonomiska fördelar. I många fall kan man få förslag som leder till en bättre inomhusmiljö och där man samtidigt kan spara pengar i rena energikostnader. Därför bör man se en OVK besiktning som en chans till att tjäna pengar snarare än som en ren kostnad.

Varför måste en OVK besiktning ske?

Vi leker med tanken på att lagen om en OVK besiktning aldrig klubbats igen, att Riksdagen röstat nej år 1991 – hur hade det då sett ut? Troligt är att ventilationen i Sverige varit direkt farlig. Man fattade beslutet om OVK besiktning av den enkla anledningen att ventilationen i Sverige var så pass undermålig att det krävdes tydligare lagar och regler för fastighetsägare att följa.

Vi kan ställa en fråga till: om det inte fanns krav på en OVK besikning – vad hade din hyresvärd helst lagt pengar på; en resa, en ny bil eller på att uppdatera ventilationssystemet i er fastighet? Vi tror att det senare alternativet hade haft en ganska låg prioritet. För ytterligare info besök https://www.ovkbesiktning.nu.

Läs mer

Sopmaskiner till stora gator

När du behöver sopmaskiner för de riktigt långa och omfattande vägarna då gäller det att du väljer rätta maskinerna som klarar av uppgiften att få upp allt skräp, gör gatorna rena och fina. Det gäller ju att nte lämna kvar någon sand, grus eller annat som kan förstöra för bilismen på stadens gator. ”Gatusopare” var något av ett skällsord förut. Man såg ner på ”gatsopning” och tyckte att det var ett lågstatusyrken. Om man inte klarade av något annat i livet, inte gick någon utbildning eller så, kunde man alltid bli gatsopare. Idag vet vi hur viktigt det är med renhållningsarbete. Det har blivit en tjänst som vilken annan, som behövs för att kommunerna ska fungera. Det är viktigt att bilister, cyklister och fotgängare ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Städningen märks när den inte utförs

Det är ju på samma sätt med gatsopare som med andra städtjänster; man märker inte av dem förrän de inte har gjort sitt jobb. 

Ska man sopa gatorna gäller det att man använder sig av rätt sorts sopmaskiner. Och som i alla andra sammanhang när man använder sig av maskiner, måste man underhålla maskinerna för att det inte ska stocka sig och bli sand i maskineriet och gnissel och till sist säckar maskinerna ihop. Därför, när man ska välja sopmaskiner, är det viktigt att kunna välja en sopmaskin som man får med service, så att man slipper ha maskiner som inte fungerar i sitt lager.

Det finns företag som därför kan tänka sig att hyra ut maskiner. Då tar företaget hand om allt som har med service, reparationer, instruktioner och det som kan tänkas behövas för att maskinerna ska fungera utan gnissel i maskineriet.

Skillnaden på små och stora maskiner

Den kanske viktigaste skillnaden mellan stora och små maskiner är den att med de stora maskinerna följer det med en förarhytt, så att man kan sitta och köra maskinen. Man rattar den enkelt och kör den ungefär som en bil. Det är en sopbil, men i mindre format. De mindre sopmaskinerna för antingen inomhus- eller utomhusbruk kan man gå bakom och styra sopmaskinen på så sätt.

Båda drivs med starka batterier som kan köras för en heldags arbete på mellan 8-16 timmar och sedan behöver de laddas. På det sättet går ju sopningen av utomhusmiljön mycket bättre. Det går snabbare och mer effektivt. Att borsta för hand, går inte ens att jämföra med. På en enda sopmaskin skulle det gå 10 anställda som skulle sopa för hand.

Learn More

En byggfirma eller flera olika byggföretag?

Det finns olika typer av lösningar och modeller då man står inför att bygga någonting. Det vanligaste är att man tar delad entreprenad och där man som privatperson kan sköta vissa delar av ett projekt på egen hand och där man tar hjälp med rena punktinsatser – gjutning av platta, elektriker för el och övriga installationer samt exempelvis en rörmokare för vatten och avlopp. Det är en bra entreprenörsform som dock – av naturliga skäl – kräver en del förkunskaper och händighet från dig som privatperson.

För en totalt okunnig lekman så kan det istället löna sig att ta hjälp rakt igenom. Det kallas för totalentreprenad och där man anlitar ett byggföretag som sköter allt – från den initiala planeringen av bygget/renoveringen (tillsammans med dig) vidare till bygget och fram till den slutbesiktning som alltid ska ske.

Den modellen är fördelaktig sett till att man slipper anstränga sig och att man får det man betalar för. Faktum är nämligen att en renovering eller en byggnation enligt totalentreprenad i Stockholm nästan alltid följer tidsplanen. Detta till skillnad mot en tredje form – som vi starkt avråder: att man anlitar olika aktörer.

Välj alltid samma byggfirma

Det många gör är nämligen att aktivt söka det billigaste priset. Ett tillvägagångssätt som innebär att man söker efter en elektriker, en rörmokare, en snickare och så vidare – alla med en gemensam nämnare att de ger ett billigare pris. Det gör de också, men detta rent initialt – i det långa loppet tar sådana projekt ofta längre tid och de ger samtidigt ofta ett sämre resultat.

Vi avråder starkt från detta. Det går att jaga billigare pris på andra sätt – exempelvis genom att istället ställa de byggföretag i Stockholm som erbjuder totalentreprenad mot varandra.

Det vill säga: kolla upp vilka som gör det, ta in offerter, jämför priserna och sätt igång med att förhandla. Det kommer att ge dig ett bättre pris, det kommer att spara in en massa krångligt jobb med fakturor och det kommer i slutändan att ge dig ett bättre resultat. Initialt kanske du betalar mer, men det finns väldigt starka indikationer på att totalentreprenad av ett och samma byggföretag kommer att löna sig i längden och därmed också vara en god investering.

Mer info: https://www.byggföretagstockholm.com.

Läs mer

Spräng när inte maskinerna rår på tomten

Här du en ny tomt som du bygger ett nytt hus på, behöver du arbeta med tomten en hel del. Eventuellt kommer man att behöva schakta tomten. Dels för husgrundens skull som ska ligga så plant och få en så stadig grund som det bara går att få. Om maskinerna kommer till korta för att åstadkomma en så plan tomt som möjligt kan man behöva spränga på tomten. Dels går det snabbare att spränga, dels får man ett större resultat när man spränger på tomten.

Har man till exempel ett stort berg på tomten får man göra avvägningar hur mycket som ska sprängas bort. Det är sällan som man kan spränga hela tomten. Ibland får man bygga med hänsyn till hur tomten ser ut.

Åstadkomma säkra bergsprängningar

När man ska utföra bergsprängningar är det viktigt att få till stånd så säkra bergsprängningar som det bara går att få. När man arbetar med sprängningar är det viktigt att arbeta så säkert det bara går. Den kunskapen får du på det företag som du arbetar. I det arbetet ingår vissa viktiga moment. Vi listar några av dem här:

Mätning av vibrationer

Innan man sätter igång, oberoende om det handlar om att spränga eller spräcka, måste man planera och veta på ett ungefär vad vibrationerna kommer att få för konsekvenser. Då behöver man mäta och beräkna vad en sprängning kommer att åstadkomma. Det gäller att inte få för stor eller för liten sprängning.

Borrning i berg och stenar

Innan man spränger, borrar man i stenarna eller i klippan. Det är viktigt att förarbetet blir bra och görs i lagom mängd. Borrningen är en viktig sådan åtgärd och styr även hur sprängningen kommer att gå.

Planering av själva sprängningen

Innan man spränger, måste man planera den mycket noga. Mätningarna, förutseendet och säkerhetsarbetet är mycket viktigt. Det går inte att göra om en sprängning efter att den har gjorts. Man vill också att sprängningen är så precis som det bara går att få.

Säkra platsen för sprängning

Innan man spränger, säkrar man platsen för sprängning. Då är det viktigt med ett sprängningsnät, det är viktigt att se till att ingen person eller djur befinner sig i området. Man måste även säkra byggnader och fordon, till exempel.

Efterarbete

Efter en sprängning är det viktigt med efterarbete. Då måste man avlägsna allt som kan skada människor eller djur. Man måste avlägsna allt som har med sprängningen att göra. Sprängmedel måste förvaras på ett säkert sätt med tydlig märkning och i en sprängningssäker behållare. Här kan du läsa mer om hur man utför bergsprängning i Stockholm på: bergsprängningstockholm.se.

Learn More

Behöver du gräva för en ny pool?

Funderar ni i familjen på att skaffa en pool? En pool är ingen dålig idé. Har man en pool hemma har barnen alltid något att göra. Har man en pool hemma behöver man inte sakna något att göra om man har en fest hemma. En pool är ett bra sätt att svalka sig på när det är hett hemma. Är man intresserad av träning är simning bland det bästa träningen som finns. Den är allsidig, man får bra motion, och har man poolen hemma är den nära till hands. Att ta en simrunda varje morgon är bland det bästa man kan göra för den egna hälsan. På så sätt kan man få in bra vanor, både för sin egen skull och för barnens skull. Barn gör ju som vi föräldrar gör och inte som vi säger.

Säkerheten främst

Har man barn hemma bör man absolut tänka på säkerheten när det kommer till att ha en pool. Då är ett pooltak ett måste. Ett pooltak är det enda när det kommer till att skydda barn, vuxna och djur från att ofrivilligt ramla i poolen. Har man ett riktigt pooltak med glasfibertak ser alla var poolen finns. Då behöver man inte ha ett staket eller grind kring poolen som man annars kan behöva om man har poolen inomhus. Har man den utomhus, kan man behöva en grind kring poolen så att inte djur ramlar i poolen och skadar poolen eller sig själv. Det är då det är viktigt att pooltaket är av säkraste glas, plast eller vilket slags pooltak man nu väljer, eftersom man inte vet vad som händer med poolen utomhus. Det är ju svårare att ha uppsikt över poolen när den är ute i trädgården.

Glasfiberpool kostnadseffektivt och prisvärt

Även poolen bör vara så bastant och säker som det bara går. Då är glasfiber det mest säkra man kan tänka sig. Den är hållbar, det är ett material som inte spricker i kyla eller skadas i värme. Det håller i många, många år och det är heller inte ett lika hårt material att skada sig på som det kan vara med stenskivor, eller klinker i en pool. Glasfiberpoolen kan man få i vitt som när solen lyser på poolen, gör den hela poolen ljus. På kvällar och nätter gör den vita glasfiberpoolen att man inte behöver någon extra belysning när man vill använda den. Till skillnad från en betongpool är glasfiberpoolen byggt av ett mjukare material än betongen som kan kännas mycket strävt och hårt. Här kan du läsa mer om glasfiberpool.

Läs mer

Behöver du bemanning till ditt företag?

Arbetar du i ett eget byggföretag och behöver byggjobbare med kompetens inom olika hantverksyrken? Du kanske har behov av kompetenta elektriker, murare, golvläggare och VVS-montörer; alla som kan göra att du kan erbjuda totalentreprenad och ett helhetsansvar gentemot dina kunder? Då ska du läsa vidare här.

Ibland kan man behöva rivningspersonal

Det är inte alla som kan hantera en rivning. Det gäller att man är erfaren när det kommer till rivningar. Man måste veta vilka redskap som är relevanta för de olika rivningsarbeten och hur man hanterar rivning av elektriska sladdar och kablar. Man bör veta hur man hanterar tunga saker, hur man river golv och väggar. Då är det bäst att anlita rivningspersonal som kan allt sådant och som kan hantera de stora redskap som krävs för en riktigt bra rivning. Ska man vara petig, och dessutom vilja agera miljövänligt gäller det att rivningspersonalen kan riva på sätt som sparar på själva rivningsmaterialet. Då behöver man vara miljömedveten genom att spara på inredningen för att fräscha upp det och sedan återanvända det.

När allt har rivits ut

Sedan när allt har rivits ut behövs olika slags hantverkare som bygger med nytt, fräscht material.

I badrum

Det behövs både hantverkare som kan kakla, lägga klinker eller plastgolv, våtrumstapet eller måla med våtrumsfärg. Man behöver en snickare som monterar in inredningen, elektriker som drar elen till belysning och eluttag, installerar vitvaror, VVS-montörer som drar vatten- och avloppsrör och andra hantverkare som installerar porslin; handfat, toastol och badkar.

I kök

Här behövs det rörmokare, elektriker, snickare, montörer på liknande sätt som alla ska installera spisar, ugnar, vitvaror, köksskåp och förvaring för matporslin och bestick.

I övriga rum

Där krävs det golvläggare, snickare och målare som kan tapetsera och måla.

Inom industri och produktion

Om du arbetar mot industribranschen, behövs även här olika hantverkare som kan arbeta med produktionen, installera rör, drar el och som klarar av de olika robotar och maskiner som ska fungera. Att erbjuda totalentreprenad innebär att du kan ta ett högre pris, men antingen behöver du då anställa dessa olika hantverkare, eller ha bra kontakter i branschen som du kan leja, eller ge uppdrag. Arbetar du i Storstockholm finns det 1000-tals hantverkare som du kan leja eller anställa. Just Storstockholm är rätt stad eftersom du har så många hantverkare som du har möjlighet att antingen samarbeta med eller anställa. Här kan du läsa mer om fler hantverkare som arbetar i Stockholm på: http://www.hantverkarestockholm.biz.

Learn More

Att arbeta med jordschaktning

Har du ett maskinuthyrningsföretag? Då vet du att det krävs stora maskiner om man ska schakta på en tomt, eller för en väg. Det krävs lite olika maskiner anpassade för olika slags schaktning. Är det en tomt för ett husbygge, eller en ny väg som ska byggas krävs det olika slag av schaktning.

I båda fallen krävs det att man gör en ordentlig inmätning och en noggrann geoanalys innan man sätter igång. Man bör alltid bedöma markens hållbarhet för vägbygget eller husbygget, med för den delen. Särskilt viktigt är dt om man ska bygga på mark som tidigare har legat under vatten, vilket är fallet i stora delar av området kring Östersjön, som för närvarande har en landhöjning på 1 centimeter per decennium.

Inmätningen anger hur stort område som bör schaktas

Ska man göra en riktig schaktning bör man göra en riktig inmätning innan. Som de flesta vet, måste man ha kontroll över hur marken är och ser ut. Som byggherre eller ledare för entreprenaden, vill man inte frakta dit för stora jordmassor, inte heller för lite, eftersom det sinkar arbetet. Att göra noggranna inmätningar är därför bland det bästa som man kan göra.

Anlitar man ett företag för inmätningen får man en tydlig rapport som bildar underlag för beslut om hur vägen eller huset ska byggas. Med rätta analytiska rapporter kan du fatta rätta beslut.

Även jorden här i Norden rör på sig

Många tänker inte på att även marken på våra breddgrader rör på sig. Många är så vana vid att det är i Asien, Turiket, Italien, eller i väst, längs Kaliforniens kust som har jordbävningar, liksom i Japan, Indonesien och Thailand som skakas av kraftiga jordbävningar. Även vi i Sverige har nästan omärkbara, men ändock jordbävningar som göra att marken rör på sig. Vill man veta vad kommande jordbävningar kan åstadkomma just i det område som du planerar att bygga på, är noggranna inmätningar det som kan förutse sådana saker. Det finns svenska företag som arbetar med att göra riktiga inmätningar och som kan ge regelbundna rapporter om marken som man ska bygga på.

Börjar marken röra på sig? Vi kan montera kontrollpunkter och genomföra kontrollmätningar på regelbunden basis. Bygg, anläggningar, ledningar, spår- och vägmiljö – vi kan erbjuda kontrollmätningar inom ett flertal områden.

Överallt där man planerar att bygga konstruktioner, byggnader eller vägar, spår som ska böra tunga fordon eller hus behöver man göra riktiga inmätningar för att säkert veta att marken klarar belastningen. Här kan du läsa mer på http://www.inmätning.com.

Läs mer

Krävs stora maskiner vid markarbeten i Stockholm

När man förbereder marken för ett bostadsbygge gäller det att man har tillgång till de maskiner som krävs för att kunna förbereda marken. Man behöver grävskopor, lastbilar, sprängutrustning och hjullastare för att jämna marken, dra upp vegetation, rötter och flytta på stenar. Ju större komplex, desto större och djupare måste grunden grävas ner i marken för att det ska stå stadigt och inte stjälpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Man kan behöva schaktmaskiner som kan schakta vatten- och avlopp. Man behöver grävmaskiner, lastbilar och i övrigt en stor maskinpark för det ändamålet. Sedan behöver man kompetenta förare som kan hantera de stora maskinerna, vilket inte är lätt. Det kanske ser lätt ut att kunna hantera dem, men det är inte det. Och även om man sitter bakom en ratt, hela dagarna och rattar, trycker på olika knappar och flyttar fötterna mellan olika pedaler inne i maskinerna krävs det att man har en god fysik.

Dräneringar kräver också stora maskiner

Dessa maskiner kan även behövas när man ska dränera kring bostadshus. En dränering bör ske åtminstone vart tionde år. Då är det viktigt att kunna hantera en grävmaskin som utför själva arbetet. Det som är viktigt är att se till så att inte grävmaskinen skadar något som ligger nära bostadshuset som ska dräneras. Även stora komplex inne i städerna kan behöva dräneras. Då är det lika viktigt med kompetenta förare av grävmaskiner som kan hantera dem så att inget skadas.

Mark som varit skog kräver stora maskiner

När man ska bereda marken för stora byggnader behövs verkligen stora maskiner som tar ner den skog och vegetation som tidigare funnits på platsen. De senaste åren har det blivit allt viktigare att dessa maskiner inte av misstag eller olycka ger ifrån sig gnistor som kan anlägga skogsbränder. Det har blivit aktuellt sedan de senaste skogsbränderna och som har varit särskilt svåra att släcka.

Säkerheten viktig vid sprängningar i skog

Ska man få ner det som tidigare har varit skog, gäller att man kan spränga på rätt sätt. Det kräver sin kvinna, eller man som kan sin sak. Man måste förbereda sprängningarna på rätt sätt, se till att alla som finns i närheten är säkra och skyddade. Då kan man behöva lägga gigantiska nät över det som sprängs så att inte delar av berg och stenar flyger i luften och orsakar stora skador.

Här kan du läsa mer om du är i behov av rätta maskinerna för markarbete i Stockholm.

Learn More

Behöver du göra balkongrenovering i Stockholm?

De som bor i ett flerfamiljshus, kräver de flesta som är ägare, eller hyresgäster, att det ska finnas en balkong. Det är enbart i de flesta, äldre hus som byggdes före 1950-talet som saknar balkonger i anslutning till bostäderna. På den tiden då de huset byggdes hade man inte det behovet att kunna sitta utomhus och äta, eller sitta ute när man ville det.

De balkonger vi ser idag, är alla byggda under eller efter 1950-talet. Fram till 1960-talet, byggde man relativt små balkonger, som mest fick utseendet som små lådor utanpå fasaderna. Efter 1960-talet och fram till i våra dagar är balkongerna bra mycket större. En del som hål i fasaden; alltså som grottor i fasaden, och ger ingen fläkt in på balkongen då fasaden utgör väggar och tak till balkongerna. De balkongerna är bara som hål i fasaden men med ett balkongräcke.

När du behöver en renovering av balkongerna

Balkonger, liksom övriga delar av fasaden blir ju utsliten. Istället för att låta balkongerna förfalla är det bättre att renovera dem. De är ovärderliga för alla som värdesätter möjligheten att sitta utomhus och äta, vila eller som bara vill koppla av på en balkong. Många använder sin balkong som ett andra vardagsrum. Det finns till och med de som sover på balkongerna när vädret så tillåter. Det är ingen dum idé att göra det. Ingen annan gång får man lungorna fulla med frisk luft som när man sover på balkongen.

De flesta balkonger är byggda i betong och ska man måla om bör man alltså hålla sig till betongfärg. Många passar på att byta ut balkongräckena då de ofta blir missfärgade. Avgaser och andra utsläpp i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö förstör färg och material. Dessutom fäster algerna sig på utsidan av balkongen. De blir lätt gröna och otroligt missfärgade av alger i luften.

Renovera balkongen så den blir som ny

Att renovera balkongen gör otrolig mycket för fasaden. Den blir som ny. Däremot rekommenderar vi att passa på att renovera hela fasaden inklusive balkonger när man ändå smäller upp byggnadsställningar. Det kostar inte så mycket mer att passa på att renovera hela fasaden när man renoverar balkongerna. Och när man renoverar hela fasaden, höjer man enkelt värdet på fastigheten. Det bör alla fastighetsägare ta fasta på och renovera mera. Du som är fastighetsägare letar efter ett kompetent företag som kan renovera balkonger. Här kan du läsa mer om balkongrenoveringar i Stockholm.

Läs mer